Interlocuteurs

Direction

Michael Dickopf
Michael Dickopf

Michael Dickopf, ingénieur diplômé
Directeur

Tél. : +49 (0)6751 - 878 600
Fax : +49 (0)6751 - 878 5601

dickopfinhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okdw-renzmann.de

Michael Schneiss
Michael Schneiss

Michael Schneiss, ingénieur diplômé
Directeur

Tél. : +49 (0)6751 - 878 200
Fax : +49 (0)6751 - 878 5201

schneissinhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okdw-renzmann.de

Marketing & PR

Heike Beenen
Heike Beenen

Heike Beenen, économiste diplômée
Marketing & PR

Tél. : +49 (0)6751 - 878 290
Fax : +49 (0)6751 - 878 5291

beeneninhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okdw-renzmann.de

Vente

Alfred Porr
Alfred Porr

Alfred Porr, ingénieur diplômé
Responsable des ventes

Tél. : +49 (0)6751 - 878 220
Fax : +49 (0)6751 - 878 111

porrinhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okdw-renzmann.de

Antje Gaß
Antje Gaß

Antje Gaß
Assistante de vente

Tél. : +49 (0)6751 - 878 222
Fax : +49 (0)6751 - 878 5223

gassinhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okdw-renzmann.de

Carsten Reinhard
Carsten Reinhard

Carsten Reinhard, ingénieur diplômé
Responsable des ventes

Tél. : +49 (0)6751 - 878 250
Fax : +49 (0)6751 - 878 111

reinhardinhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okdw-renzmann.de

Selina Fett
Assistante de vente

Tél. : +49 (0)6751 - 878 252
Fax : +49 (0)6751 - 878 111

fettinhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okdw-renzmann.de

Jonas Becker
Responsable des ventes

Tél.: +49 (0)6751 - 878 270
Fax: +49 (0)6751 - 878 111

beckerinhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okdw-renzmann.de

Petra De Mol - Neusinger
Petra De Mol - Neusinger

Petra De Mol - Neusinger
Assistante de vente

Tél. : +49 (0)6751 - 878 232
Fax : +49 (0)6751 - 878 5233

de.mol-neusingerinhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okdw-renzmann.de

Support technique

Eberhard Künnemann
Eberhard Künnemann

Eberhard Künnemann, ingénieur diplômé
Technique des procédés

Tél. : +49 (0)6751 - 878 470
Fax : +49 (0)6751 - 878 5471

kuennemanninhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okdw-renzmann.de

Sascha Sornberger, économiste diplômé
Responsable des ventes / Conception

Tél. : +49 (0)6751 - 878 240
Fax : +49 (0)6751 - 878 111

sornbergerinhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okdw-renzmann.de

Service après-vente

Hartmut Kessel
Hartmut Kessel

Hartmut Kessel
Responsable du service après-vente

Tél. : +49 (0)6751 - 878 420
Fax : +49 (0)6751 - 878 5421

kesselinhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okdw-renzmann.de

Bernhard Ender
Bernhard Ender

Bernhard Ender
Assistance technique / pièces de rechange

Tél. : +49 (0)6751 - 878 424
Fax : +49 (0)6751 - 878 5425

enderinhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okdw-renzmann.de

Normen Simon
Normen Simon

Normen Simon
Assistance technique / pièces de rechange

Tél. : +49 (0)6751 - 878 426
Fax : +49 (0)6751 - 878 111

simoninhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okdw-renzmann.de

Michael Mundstock
Montage / mise en service

Tél. : +49 (0)6751 - 878 428
Fax : +49 (0)6751 - 878 111

mundstockinhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okdw-renzmann.de

Karlheinz Conrad
Karlheinz Conrad

Karlheinz Conrad
Assistance technique / pièces de rechange

Tél. : +49 (0)6751 - 878 400
Fax : +49 (0)6751 - 878 5401

conradinhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okdw-renzmann.de

Expédition

Stefanie Küntzer

Tél. : +49 (0)6751 - 878 134
Fax : +49 (0)6751 - 878 111

kuentzerinhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okdw-renzmann.de

Thomas Schwindt
Thomas Schwindt

Thomas Schwindt

Tél. : +49 (0)6751 - 878 422
Fax: +49 (0)6751 - 878 5423

schwindtinhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okdw-renzmann.de

Achats

Matthias Wirth
Matthias Wirth

Matthias Wirth
Responsable des achats

Tél. : +49 (0)6751 - 878 310
Fax : +49 (0)6751 - 878 5301

wirthinhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okdw-renzmann.de

Kerstin Emrich
Kerstin Emrich

Kerstin Emrich
Assistante d’achat

Tél. : +49 (0)6751 - 878 320
Fax : +49 (0)6751 - 878 5321

emrichinhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okdw-renzmann.de

Central téléphonique

Silke Höing
Silke Höing

Silke Höing
Standard

Tél. : +49 (0)6751 - 878 115
Fax : +49 (0)6751 - 878 111

hoeinginhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okdw-renzmann.de

Représentations et interlocuteurs

Représentations et interlocuteurs
Hinweis
Bitte senden Sie Bewerbungen an:
bewerbung@dw-renzmann.de